Щодо видачі валютних кредитів поставлено крапку

Blog page
1

Вищий спеціалізований суд України врахував пропозиції НБУ у своїй постанові

30.03.2012 Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв постанову № 5 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді спорів, що виникають з кредитних правовідносин».

Пленум узагальнив практику розгляду спорів, що виникають із кредитних відносин, врахував більшість пропозицій і зауважень банків і зробив наступні висновки для спорів за участю банків:

— не можуть бути визнані недійсними кредитні договори про видачу кредиту у валюті через відсутність у банку індивідуальної ліцензії на здійснення валютних операцій (п.10, п.11 постанови),

— суд може задовольнити вимогу про стягнення боргу в іноземній валюті (п.12),

— при розгляді справ про визнання недійсним кредитного договору суди повинні розрізняти кредитний договір, який є недійсним (нікчемним) в силу закону від кредитного договору, який може бути визнаний недійсним у судовому порядку, а також — від кредитного договору, який є неукладеним. Неукладений кредитний договір (договір, в якому відсутні істотні умови) не може бути визнаний недійсним (п.14),

— при оцінці судом правомірності підвищення банком плати за кредит суди повинні розрізняти умови кредитного договору, які встановлюють односторонню зміну умов договору від умов договору, які встановлюють узгоджений сторонами порядок зміни договору шляхом прийняття позичальником пропозиції кредитора про зміну договору (див. статті 642, 643 ЦКУ) або в порядку зміни фіксованої процентної ставки, викладеному в частині 6 ст. 1056-1 ЦКУ. Не є односторонньою зміною умов договору і не суперечить ст. 1056-1 ЦКУ зміна розміру фіксованої процентної ставки залежно від зміни кредитного ризику, якщо в договорі визначено обставини (наприклад, не укладення договору страхування, припинення договору забезпечення тощо), при настанні яких може застосовуватися інша фіксована плата за кредит і — визначено її розмір (п.28),

— вимога кредитора про дострокове повернення кредиту може бути заявлена кредитором і задоволена судом окремо від вимоги про розірвання кредитного договору (п.29),

— зміна курсу іноземної валюти не є достатньою підставою для розірвання кредитного договору у зв’язку з істотною зміною обставин (п.16),

— обсяг відповідальності поручителя визначається умовами кредитного договору та договору поручительства (п.22),

— в договорі поруки може бути передбачена можливість зміни процентної ставки без укладення окремої угоди з поручителем (п.22),

— чинне законодавство не зобов’язує кредитора або поручителя отримувати згоду позичальника на укладення договору поручительства (п.20),

— пред’явленням вимог до поручителя (ч. 4 ст.559 ЦКУ) є як направлення або вручення йому вимог про погашення боргу, так і пред’явлення до нього позову (п.24),

— поручитель не відповідає за зобов’язаннями боржника в разі його смерті, якщо інше не передбачено договором поруки (п.32),

— зобов’язання поручителя припиняються в разі його смерті (п.33),

— суди повинні враховувати, що майновий поручитель є заставодавцем або іпотекодавцем. Порука і застава (іпотека) є різними видами забезпечення, тому норми, які регулюють поручительство, не застосовуються до правовідносин кредитора з майновим поручителем (п.23),

— задоволення позову кредитора про стягнення боргу з поручителя не перешкоджає пред’явленню позову про звернення стягнення на предмет іпотеки (застави) за тим же кредитним договором у разі, якщо на момент розгляду спору заборгованість за кредитним договором не погашена (п.9),

— задоволення позову кредитора про звернення стягнення на предмет іпотеки (застави) не перешкоджає пред’явленню позову про стягнення заборгованості з поручителя за тим же кредитним договором у разі, якщо на момент розгляду спору заборгованість за кредитним договором не погашена (п.9),

— суд не може задовольнити дві одночасно заявлені вимоги: про звернення стягнення на предмет іпотеки та про стягнення суми заборгованості за цим договором (п.42),

— рішення суду про стягнення грошових коштів за кредитним договором може виконуватися за рахунок всього майна боржника, в тому числі й майна, що перебуває в іпотеці (п.45),

— звернення стягнення на предмет застави чи іпотеки здійснюється виключно за рішенням суду в разі, якщо для укладання такого договору була необхідна згода іншої особи або органу (п.39),

— суд може одночасно ухвалити рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки і рішення про виселення осіб, які проживають в цьому приміщенні (п.43),

— у випадку, якщо іпотекодержатель не реалізував право на позасудове задоволення вимог шляхом придбання права власності на предмет іпотеки, він може звернутися в суд з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки, а не з позовом про визнання права власності (п.38),

— суд повинен дати оцінку співмірності вимог суми заборгованості за кредитом вартості предмета іпотеки в разі, якщо допущене боржником порушення не завдає збитків іпотекодержателю при вирішенні спору (п.41),

— частина нерухомого майна може бути предметом іпотеки без реєстрації його як окремого об’єкта нерухомості, якщо ця частина не перебуває у спільній сумісній власності (п.35),

— заява позивача про забезпечення позову шляхом заборони виїзду відповідача закордон не може бути задоволена (п.7),

— наявність судового рішення про задоволення вимог кредиторів, яке не виконане боржником, не припиняє правовідносини сторін за договором і не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов’язання (п.17),

— наявність виконавчого напису не перешкоджає зверненню до суду кредитора, якщо на момент звернення зобов’язання боржника не було виконане (п.17),

— спадкоємці відповідають за зобов’язаннями боржника за умови прийняття спадщини в межах вартості майн,а одержаного у спадщину (п.32),

— третейський суд має компетенцію розглядати позови банків до споживачів (п.3),

— позови споживачів повинні містити відомості про те, яке право споживача порушено відповідачем, коли і в чому це виразилося, спосіб захисту, який відповідає порушеному праву (п.5).

З повним текстом Пленуму можна ознайомитись за наступним посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-12

Поделиться с Вашими друзьями и партнерами